Puur Licht

Tao Hands Practitioner

_MG_4499bBLOG

~ For English, please scroll down to the blue text ~

 

 

 

Sinds 15 december 2011 ben ik een gecertificeerd Tao Hands Practitioner.

 

Wat is een Tao Hands Practitioner?

Een Tao Hands Practitioner is iemand die zich heeft bekwaamd in het brengen van eenheid in ziel, hart, geest en lichaam en die anderen ondersteunt bij het behouden van hun gezondheid, geluk en succes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een een unieke vorm van soul power: de Tao Hands. 

Wat zijn Tao Hands? 

Tao Hands™ is een healing transmissie die aan mij is gegeven door Dr. en Master Zhi Gang Sha om onder meer de mensheid, de dieren en de natuur te helpen. Tao Hands maken het mogelijk om licht te brengen voor heling en transformatie van ieder aspect van het leven. 

Via deze transmissie ben ik in staat om soul healings te geven voor zelf-healing en voor het helpen van anderen bij de uitdagingen in het leven waar zij mee te maken hebben. Dit kan zijn een fysieke en/of emotionele aandoening. Maar ook bij problemen op het gebied van relaties, werk en financiën.  De Tao Hands blessings kunnen gegeven worden aan individuele personen en groepen, zowel in persoon als op afstand.

Tao Hands blessings brengen een hoge zuivere frequentie en vibratie van liefde, vergeving, compassie en licht, die blokkades van de ziel, de geest en het lichaam kan oplossen voor ieder aspect van het leven, waaronder onder meer gezondheid, relaties, financiën, werk en intelligentie.

Waarom wordt deze krachtige healingtransmissie op dit moment aan de mensheid gegeven?

 • Moeder Aarde bevindt zich in een serieuze overgangssituatie
 • Deze overgangssituatie zou de komende twaalf jaar nog veel serieuzer kunnen worden.
 • Het licht en de healing is nodig om zo het lijden van de mensheid te verzachten. 

De Kracht en Betekenis van de Tao Hands

Tao Hands kunnen ieder aspect van je leven zegenen, waaronder:

 • de spirituele, mentale, emotionele en fysieke lichamen
 • relaties
 • financiën
 • intelligentie
 • energiecentra en chakra’s
 • spirituele kanalen
 • je energie, uithoudingsvermogen, vitaliteit en immuniteit 
 • het zuiveren en verjongen van ziel,  hart, geest en lichaam
 • het bevorderen van liefde, vrede en harmonie voor jou, je dierbaren, je familie, organisaties, samenleving, steden, landen, Moeder Aarde en talloze planeten, sterren, sterrenstelsels en universa. 

Door middel van het ontvangen van de Tao Hands Blessings kunnen uitdagingen in het leven worden getransformeerd, omdat Tao Hands Blessings de eenwording  met je ware zelf en jouw doel in het leven bevorderen. Deze eenwording is een sleutel tot succes in ieder aspect van het leven. Het is een groot voorrecht om via de Tao Hands te kunnen en mogen helpen. Neem gerust contact met me op indien u meer wilt weten of wanneer u de kracht van de Tao Hands zou willen ervaren. 

Ziek kind
Beste Barbara, heel erg bedankt voor het helpen van mijn zoon Jakob.
Het was op een avond dat hij wakker werd en zich heel erg ziek voelde. Hij gaf twee keer over en zag er heel ziek uit en hij voelde zich ook heel erg ziek. Ik ben osteopaat en legde daarom mijn handen op zijn buik, om de spanning te voelen in zijn organen en ik voelde een heleboel spanning in zijn maag. Ik had op dat moment contact met jou via skype en je was zo vriendelijk om hem een Soul Healing Blessing te geven. Toen je de zegening startte zag ik wit licht overal om hem heen komen, dat zijn maag in ging. Ik kon zien hoe er donkerte verwijderd werd van zijn maag. Toen gaf hij een derde keer over, wat heel veel verlichting bracht en daarna viel hij weer in slaap, erg vredig. Hij zag er zoveel beter uit. Toen ik opnieuw de spanning van zijn maag onderzocht, was deze totaal verdwenen.
Het was heel interessant, toen je vertelde welke beelden jij had gezien tijdens het geven van de blessing, omdat het gelijk was aan wat ik kon observeren. Ik ben zo dankbaar dat je Jakob kon helpen die avond en ik ben heel dankbaar voor de mogelijkheid van het ontvangen van Soul Healing Blessings. Is het niet prachtig dat iemand in haar woonkamer in Nederland kan zitten en zo een ziek jongetje kan helpen in Oostenrijk?
Die avond kon ik weer zien dat er geen afstand bestaat voor Soul Healing, omdat we allemaal verbonden zijn!
Dus nogmaals dank je wel, en ik hoop dat je nog vele andere kinderen, volwassenen en zelfs huisdieren kan helpen!
Ik houd van je,
Barbara S., Graz, Oostenrijk

 

 

I am a certified Tao Hands Practitioner since December 15th, 2011.

What is a Tao Hands Practitioner?

A Tao Hands practitioner is someone who developed the skills to align the soul, heart, mind and body and who supports others in maintaining their health, happiness and succes in life. A Tao Hands Practioners uses a very unique form of soul power, a healing transmission called Tao Hands. 

What are Tao Hands?

Tao Hands™ is a special transmission offered by dr. and Master Zhi Gang Sha to help humanity, animals, nature and more. Tao Hands carry the power to bring light to help you heal and transform every aspect of your life.

This transmission of Tao Hands, has empowered me to offer soul healing blessings for self-healing and to help others to transform physical conditions, emotional conditions, as well as relationships, business, finances and more. Tao Hands blessings can be offered to individuals or a group, in person or remotely.

Tao Hands are able to offer a highlevel pure frequency and vibration with love, forgiveness, compassion and light, which remove soul, mind, and body blockages from every aspect of life, including health, relationships, finances, business, intelligence and more.

Why Are Divine Healing Hands Released to Humanity at This Time?

 • Mother Earth is in serious transition
 • This transition could be much more serious in the next twelve years
 • Light and Healing is needed to remove the suffering of humanity and bless every aspect of life in this historic period.

The Power and Significance of Tao Hands

Tao Hands can bless any aspect of your life, including:

 • the spiritual, mental, emotional and physical bodies 
 • relationships
 • finances
 • intelligence
 • energy centers and chakras
 • spiritual channels
 • your energy, stamina, vitality and immunity
 • purify and rejuvenate the soul, heart, mind and body
 • to bring love, peace and harmony to you, your loved ones, your family, organizations, society, cities, countries, Mother Earth and countless planets, stars, galaxies and universes

With regular Tao Hands Blessings, life challenges may be transformed, as Tao Hands Blessings nourish greater alignment with your true nature. This alignment is a key to success in any aspect of life. I am honored to serve you through offering Tao Hands Blessings. Please contact me if you would like to know more or would like to experience the power of the Tao Hands.

 

Sick child
Dear Barbara, thank you so much for helping my son Jakob. 

It was one evening, when he woke up again and felt totally sick. He threw up two times and looked and felt very very sick. As an osteopath I put my hands on his abdomen to feel the tension is his organs, and there was a lot of tension in his stomach. I was connected with you on skype that evening and you were so nice to offer him a Soul Healing Blessing. When you started with the blessing I saw white light all around him and entering his stomach. I could see darkness being removed from his stomach. Then he threw up a third time, which brought great release and after that he fell asleep again, very peacefully. He looked so much better. When I felt for the tension in his stomach it was totally gone.
It was very interesting when you shared the images you saw during the blessing that were very similar to what I could witness. I am so grateful that you could help Jakob that night, and I am very grateful for the possibility of Soul healing Blessings. Isn’t it beautiful that someone can sit in her living-room in the Netherlands and help a little sick boy in Austria? 
On that evening I could see again that for Divine Soul Healing there is no distance, because we are all connected!
So thank you again, and I hope that you can help many other kids or adults or even pets!
Love you,
Barbara S., Graz, Austria

27164610_1934817869879161_7886891128743888743_o