PUUR LICHT

Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING:

Met deze privacy verklaring informeren wij u onder meer over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

Puur Licht verwerkt uw persoonsgegevens die door u worden verstrekt indien u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Bankrekeningnummer
– Medische gegevens indien u die zelf verstrekt.

 

Het doel van deze gegevensverwerking is:

– Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij uw verzoek en om de door u gevraagde goederen en diensten af te kunnen leveren.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling
– Voor het verzenden van de nieuwsbrief
– Puur Licht verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens, bankgegevens en betalingen ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor onze boekhouding, debiteurenadministratie en belastingaangifte.

De grondslag voor deze gegevensverwerking:

Puur Licht verzamelt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die met u is tot stand gekomen.

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke, Puur Licht, rust, waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Puur Licht verwerkt de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, zoals gezondheidsgegevens die door uzelf met uw toestemming, in correspondentie wordt verstrekt in het kader van de dienstverlening. Het doel hiervan is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens de uitvoering van de overeenkomst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur Licht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Licht) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Puur Licht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden bewaard zolang u aangeeft in het bestand te willen blijven en geïnteresseerd te zijn in de aangeboden diensten en zolang als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In andere gevallen worden uw persoonsgegevens na 2 jaar verwijderd of indien u aangeeft dat u uw gegevens eerder verwijderd wilt hebben zal dit eerder gebeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bij de verwerking van gegevens wordt door Puur Licht gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals  het boekhoudsysteem, het email systeem, de boekhouding.   Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Puur Licht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Puur Licht uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.

Indien een ervaringsverhaal wordt gedeeld met derden worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt indien u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief worden uw naam en e-mailadres verzameld.

Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of cliënt bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen.

Grondslag
Bent u nog geen cliënt dan worden uw gegevens verwerkt voor zover u toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u cliënt dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele aanbod aan cliënten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een extern mailprogramma dat voldoet aan alle wettelijke eisen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Puur Licht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging

Puur Licht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via barbara.kuipers@puur-licht.nl


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens  te corrigeren.
U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of; de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of; de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur Licht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar barbara.kuipers@puur-licht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Puur Licht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

Puur Licht dient deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkingsdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Vragen, Opmerkingen & Klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe er omgaan wordt met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken.

Verantwoordelijke voor de juiste verwerking

Puur Licht, gevestigd aan Schuitengat 103, 2042 TL Zandvoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: www.puur-licht.nl
postadres: Schuitengat 103, 2042 TL Zandvoort
telefoonnummer: 0640035367

Barbara Kuipers is de Functionaris Gegevensbescherming van Puur Licht.  Zij is te bereiken via barbara.kuipers@puur-licht.nl

 

Laatste update: 23 mei 2018