PUUR LICHT

Informatieblog: Mijn verhaal is gepubliceerd in een boek / My story has been published in a book

~ For English, please scroll down to the blue text ~

Gedurende de afgelopen jaren heb ik verscheidene mensen ontmoet die me zeiden dat ik een boek zou moeten schrijven over mijn leven, mijn ziekte en de weg die ik ben gegaan om mezelf te genezen. En ik weet dat ik ooit een boek zal schrijven. Ik zal dat boek schrijven met de intentie om anderen te inspireren, anderen te helpen, om mijn ervaringen te delen en om de boodschap van hoop te brengen, om een voorbeeld voor hen te zijn die dat nodig hebben, dat alles mogelijk is, zelfs als de dokters je zeggen dat er geen enkele hoop meer is. Die is er wel! Ik ben hen die hun verhalen met mij deelden  en die mijn voorbeeld, mijn inspiratie, mijn licht in de duisternis waren voor altijd dankbaar dat ze mij hoop gaven om door te gaan.
Het zou veel voor mij betekenen om mijn verhaal te delen met de wereld, wanneer de tijd daar rijp voor is. Het is nu echter nog niet het moment om mijn verhaal te schrijven, omdat er nog meer gaat komen. En dat wat komen gaat behoort ook deel uit te maken van het boek, dus ik zal nog even geduld moeten hebben met het schrijven van mijn boek.

Maar ik ben zeer vereerd en verheugd om mee te kunnen delen dat de essentie van mijn verhaal onlangs gepubliceerd is. Het maakt deel uit van het boek: Soul Healing Miracles van dr. en master Zhi Gang Sha. Het nieuwste boek van mijn dokter en spiritueel vader, mijn leraar en degene die mijn leven heeft gered. Ik ben zeer vereerd dat mijn verhaal is uitgekozen om deel uit te maken van dat boek, waardoor de essentie van mijn verhaal nu al vele mensen over de hele wereld kan inspireren en dienen. Ik ben zeer dankbaar voor deze eer. Hiermee is een deel van mijn wens uitgekomen.

Het is de essentie van mijn verhaal dat nu al met de wereld gedeeld wordt. Een verhaal over een zeer moeilijke en donkere periode uit mijn leven en hoe die werd getransformeerd tot licht. Ik heb deze essentie zelf getypt en ingezonden. Ik was degene die dat leven leidde. Ik  weet dus ieder detail van dat verhaal en het leven dat ik leefde, en ook van wat nog niet opgeschreven is, omdat het te veel zou zijn om dat te delen. Maar ik weet dat ik op een dag ook dat deel van mijn leven zal beschrijven in een toekomstig boek en in het blog dat ik binnenkort zal starten over mijn Reis naar het Zuiverste Licht.

Gisteren ontving ik een kopie van de pagina’s 171-172 van het Soul Healing Miracle boek, de pagina’s waar mijn verhaal op staat afgedrukt. Ik las het en het was of de boodschap over mijn eigen leven me ineens diep raakte. Het is zo anders wanneer je iets weet in je hoofd, wanneer je iets voelt in iedere cel van je lichaam, maar je zo goed en zo kwaad als het gaat dat probeert te negeren omdat dat de enige manier is om vol te houden en door te gaan. Maar wanneer je het dan leest, in geprinte letters op papier… dan is het net of het ineens echt is, werkelijk echt….

Gedurende lange tijd zat ik daar, starend naar die pagina’s. Ik kon niet doorgaan met waar ik mee bezig was. Het was of de tijd even stilstond. Diepe pijn van alle herinneringen aan die dagen toen mijn leven zo zwaar en moeilijk was, kwam omhoog.

En toen hoorde ik James Blunt zingen uit de speakers van mijn computer:

Shine On, just, shine on!
Close your eyes and they’ll all be gone.

So shine on. Just shine on!
With your smile just as bright as the sun.

Dat is óók werkelijkheid! Ik heb een tweede kans gekregen. Mijn leven is enorm veranderd en er is een geweldige stralende toekomst voor mij. Het is tijd om mijn hart te openen voor dit nieuwe leven dat mij gegeven is en met de wereld te delen hoe mijn leven is veranderd van een tijd waarin er geen hoop was naar een leven vol licht en blijheid. Terwijl ik dit blog schrijf, schijnt de zon uitbundig in de kamer en ben ik me volledig bewust van het bijzondere leven dat ik nu leid. Alles is veranderd, en zal alleen maar beter worden.

De essentie van mijn verhaal is nu gepubliceerd, zoals ik al zei, in het Soul Healing Miracles Boek. Soul Healing heeft mijn leven totaal veranderd. Het bracht het wonder waar ik op hoopte. De leer en de oefeningen die in dit boek staan beschreven kunnen jouw leven ook veranderen. Pak een exemplaar van het boek. Neem de tijd om het te lezen. Doe de oefeningen die beschreven staan. En ervaar wat dit boek en Soul Healing voor jou kunnen doen.

Als je vragen hebt over Soul Healing, of over mijn ervaringen, aarzel dan alsjeblieft niet en voel je vrij om me te vragen wat je weten wilt. Het is een eer om eenieder die hulp nodig heeft te helpen en om de boodschap van hoop en licht te verspreiden. Onthoud alsjeblieft dat er altijd hoop is. Er is altijd licht. Het enige wat je dient te doen is je hart en ziel open te stellen voor de wonderen die voor iedereen beschikbaar zijn. Ik ben slechts één voorbeeld. Er zijn vele mensen over de hele wereld die wonderen hebben ervaren in hun leven door Soul Healing. Jij kunt de volgende zijn….

Ik heb de kracht om soul healing wonderen te creëren om alle aspecten van mijn leven te transformeren.
Jij hebt de kracht om soul healing wonderen te creëren om alle aspecten van jouw leven te transformeren.
Samen hebben wij de kracht om soul healing wonderen te creëren om alle aspecten van de mensheid, Moeder Aarde en alle universa te transformeren.
~Dr. en Master Zhi Gang Sha~

Soul Healing Miracles Boek, pagina 171-172 (voor hen die geen Engels kunnen lezen zal ik de desbetreffende stukken vertalen, met als noot dat dit geen officiële vertaling van het boek is).

Ik heb mijn leven terug na een gevangene te zijn geweest in mijn lichaam
Ik werd ziek in 1995 maar de dokter kon mij niet uitleggen waarom ik maar niet herstelde. Hij zei me dat ik ermee moest leren leven, maar ik voelde me ieder jaar slechter. Ik had last van hoofdpijn en misselijkheid. Mijn lever deed pijn. Ik had problemen met mijn ogen en met de helderheid in mijn hoofd. En dit werd steeds erger naarmate de tijd vorderde.

Ik heb vele alternatieve geneeswijzen geprobeerd zonder enig resultaat. Toen ik op 13 januari 2004 wakker werd deed mijn hele lichaam pijn. Het was moeilijk om te lopen. Mijn brain fog (het gevoel van wattenbollen of mist in je hoofd) was enorm. In deze conditie kon ik niet naar mijn werk gaan.

Het was de eerste dag van vele jaren in bed liggen. Geen dokter kon me vertellen wat er nu precies aan de hand was. Het enige dat ik wist was dat mijn symptomen steeds erger werden. Mijn organen gingen langzaam achteruit. Het was moeilijk om te eten, moeilijk om te bewegen en moeilijk om me te focussen vanwege de brain fog en het totale gebrek aan energie.

Het enige wat ik kon doen was liggen en naar het plafond staren. Ik was zeer gevoelig voor geluid en beweging. Ik kon me niet concentreren en was soms volledig gedesoriënteerd, hetgeen het zeer moeilijk maakte om voor mezelf te zorgen of om naar buiten te gaan. Het voelde of ik gevangen zat in mijn lichaam en in mijn huis, totdat ik een dokter vond die bereid was om een paar testen voor mijn lever te doen. Eindelijk werd vastgesteld dat mijn lever niet ontgiftte zoals hij zou moeten doen en vele gifstoffen werden in mijn lichaam opgeslagen – in mijn spieren, weefsels, organen, zenuwstelsel en hersenen.

Na vijf jaar in bed, vechtend voor mijn leven, begon een nieuw gevecht. Hoe kon ik al die gifstoffen uit mijn lichaam verwijderen. Mijn lichaam was zo zwak, dat het voelde alsof het te laat was.

Op 6 oktober 2010 (NB:  in het boek staat momenteel per ongeluk 10 juni 2010 maar dat zal hersteld worden in een volgende uitgave) ben ik naar een Gratis zielenheling avond gegaan met dr. en master Sha en de volgende dag was ik zo gezegend om een persoonlijk consult met hem te hebben. Master Sha zei me dat de hoofdoorzaak was, dat er de zware zielenblokkades in mijn lever waren, en dat als er niets veranderde, mijn leven diepgaand en drastisch beïnvloedt zou kunnen worden. Master Sha zei me dat hij me zou kunnen helpen, maar dat het ongeveer twee jaar zou duren voor mijn gezondheid terug zou kunnen zijn. Ik was zo blij om weer hoop te hebben.

Ik nam deel aan zo veel teleconferenties  en webcasts als ik maar kon, om zo de zielenwijsheid en praktische technieken te leren en om de healings te ontvangen. Ik oefende iedere dag gedurende vele uren. Het was een intensieve periode, maar ik kon zien en voelen dat mijn organen weer begonnen te werken. Mijn gewicht nam toe, de pijn in mijn lichaam verminderde, en ik kon voelen hoeveel liefde, zorg en compassie er voor mij was. Ik was geen nummer of zomaar een zieke cliënt. Dat was wat me werkelijk raakte.

Na ongeveer twee jaar, precies zoals master Sha gezegd had, was er een enorme doorbraak toen ik op 11 september 2012 Divine Services ontving. Mijn energie nam toe, mijn hoofd werd helderder, de pijn verminderde.

Het is nu augustus 2013 en het is de eerste zomer in tien jaar die ik weer buiten kan doorbrengen. Ik ben gestart met mijn werk. Ik doe fysieke oefeningen en maak lange wandelingen in de natuur. Mijn sociale leven is terug en ik ben zo veel sterker, gezonder en gelukkiger en het gaat iedere dag beter. Het is werkelijk een wonder.

Ik kan master Sha, de Divine, Tao en de Bron nooit genoeg bedanken voor wat aan mij is gegeven en voor het redden van mijn leven.
soulhealing miracles

During the last couple of years I met a few people who told me to write a book about my life, about my illness and about my journey to heal myself. And I know, one day I will write that book. I will write it with the intention to inspire others, to help others, to share my experiences and to bring the message of hope, to be an example for them who need it, that everything is possible, even when the doctors tell you there is no hope at all. There is! I am forever grateful to those who shared their stories with me, and who were my examples, my inspiration, my light in dark moments and who gave me hope.
It would mean a lot to me to share my story with the world one day, when the time is ready. However, it is not the right moment yet for me to write my story, there is more to come. And what is coming also needs to be included in that book, so I need to wait a little longer.

But I am very honored and excited to announce that the essence of my story has been published in a book lately. It is part of Soul Healing Miracles by dr. and Master Zhi Gang Sha. The newest book of my doctor and spiritual father, my teacher and the one who saved my life. I am extremely honored that my story has been selected to be part of that book so the essence of my story can already inspire and serve many people around the world. Thank you so very much for this honor. A part of my wish became reality.
It is the essence of my story, that now is being shared with the world. A story about a very difficult and dark part of my life and how it has been transformed to light. I myself, typed the essence and sent it in. I lived that life. So I know every little detail of that story and the life I lived, and also of what has not been written yet, because it is too much to share. But I know that one day I will share that part as well, in my future book and also in the blog that I will start soon about my Journey to the Purest Light. 

Yesterday I received a copy of the pages 171-172 of the Soul Healing Miracle Book, the pages with my story printed on it. I read it and it was like the message of my own life suddenly really hit me. It is so different when you know it in your mind, when you have felt it in every cell of your body, but you just try to ignore it because that is the only way to hold on and to continue. But then, when you read it in printed letters on paper… it suddenly is real, truly real…. 
For a long time I just sat there, staring at the pages. I couldn’t continue with what I was doing. It was like time stood still for a moment. Deep pain was coming up, because of all the memories of those days when my life was so difficult. 

And then I heard James Blunt singing to me over the speakers of my computer: 

Shine On, just, shine on!
Close your eyes and they’ll all be gone.

So shine on. Just shine on!
With your smile just as bright as the sun.

That is reality too! I have been given a second chance. My life has changed tremendously and there is a wonderful bright shining future ahead of me. It is time to open my heart now to this new life that has been gifted to me and to share with the world how my life transformed from a period in which there was no hope, to a life filled with light and happiness. While I am writing this blog the Sun is shining brightly into my room and I am fully aware of the extraordinary life I am living now. Everything changed, and will continue to become better.

 
The essence of my story is published, like I said before, in Soul Healing Miracles Book. Soul Healing transformed my life completely. It brought the miracle I was hoping for. The teachings and practices shared within this book, can transform your life as well. Grab a copy of this book. Take time to read it. Practice with it. And experience what this book and Soul Healing can do for you.
If you have any questions about soul healing, or about my experiences, please don’t hesitate and feel free to ask anything you would like to know more about. It is my greatest honor to help anyone in need and to share the message of hope and light. Remember there is always HOPE. There is always LIGHT. All you need to do is open your heart and soul for the miracles which are available to everyone. I am just one example. There are many more people all around the world who experienced Miracles in their lives through Soul Healing. You can be the next…..

“I have the power to create soul healing miracles to transform all of my life.
You have the power to create soul healing miracles to transform all of your life.
Together we have the power to create soul healing miracles to transform all life of humanity, Mother Earth, and all universes.”
~Dr. and Master Zhi Gang Sha~

Soul Healing Miracles Book, page 171-172

I have my life back after being a prisoner in my body

 

I got sick in 1995 but the doctor couldn’t explain to me why I didn’t recover. He told me I just had to live with it, but every year I felt worse. I had headaches and nausea.  My liver hurt. I had eye problems and problems with mental clarity. And all of this became worse over time.

I tried many alternative healing methods without any relief. When I awoke on January 13, 2004 my whole body was in pain. It was hard to walk. My brain fog was intense.  I couldn’t go to work in that condition.

It was the first day of many years of lying in bed. No doctor could tell me what was wrong with me. All I knew was that my symptoms continued to worsen. My organs were slowly failing. It was hard to eat, hard to move, and hard to focus because of the brain fog and total lack of energy.

All I could do was lie down and stare at the ceiling. I was very sensitive to sound and movement. I couldn’t concentrate and was completely disoriented at times, which made it very difficult to take care of myself or to go outside. I felt like I was captive inside my body and my house until I found a doctor who was willing to do some tests on my liver. Finally it was determined that my liver didn’t detoxify as it should and many of the toxins were stored in my body –  in my muscles, tissues, organs, nervous system, and brain.

After five years in bed, fighting for my life, a new fight started. How could I get all the toxins out of my body? My body was so weak that it felt like it was too late.

On June 10, 2010 (note: this will be corrected to October 6, 2010 in a future printing or revised edition) I went to a Free Soul Healing Evening with Dr. and Master Sha, and the next day I was very blessed to have a personal conversation with him. Master Sha said the main issue was the heavy soul blockages in my liver and that if nothing changed, my life could be deeply and drastically affected. Master Sha told me he could help me, but that it would take about two years before l could have my health back. I was so happy to have hope again.

I participated in as many teleconferences and webcasts as I could to learn the soul wisdom and practical techniques and to receive the blessings. I practiced every day for many hours. It was an intense period, but I could see and feel my inner organs starting to function again. I gained weight, the pain in my body decreased, and I felt how much love, care, and compassion there was for me. I was not just a number or a sick client. That was what really touched me.

After about two years, just like master Sha said, there was a major breakthrough when I received Divine Services on September 11, 2012. My energy increased, my mental clarity improved, and the pain decreased.

It is now August 2013 and it is my first summer in ten years that I can enjoy the outside. I have started to work. I am doing physical exercise, taking long walks in nature. My social life is back, and I am so much stronger, healthier, happier and  getting better every day. It really is a miracle to me.

I can never thank Master Sha, the Divine, Tao, and The Source enough for all that has been given to me and for saving my life.

 

soulhealing miracles